Държавен зрелостен изпит по английски език за 12 клас

Кой полага изпит?

Все по-голям брой зрелостници избират като втора задължителна матура да се явят на държавен зрелостен изпит по английски език. Сред тях са не само завършващи езикови гимназии, но и зрелостници от профилирани и професионални гимназии с интензивно изучаване на английски език.

Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:

 • слушане с разбиране;
 • четене с разбиране;
 • езикови задачи (лексика и граматика);
 • създаване на писмен текст.

Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи – от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор. Максималният брой точки е 70.

Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30. Общият максимален брой точки е 100.

Изпитът  е с продължителност четири астрономически часа.

Оценявани компетентности

При слушане:

 • Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение;
 • Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и телевизионни предавания по актуални въпроси;
 • Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот.

При четене:

 • Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на  стандартен език;
 • Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми;
 • Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми;
 • Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски писма.

При писане:

 • Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо, автобиографичен текст и т.н.), като проявява компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис;
 • Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти;
 • Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация. 

Подготовка

Център за езиково обучение и изпити LETS предлага специализирана подготовка по английски език за ученици от 12 клас за полагане на Държавен зрелостен изпит. Подготовката включва преговор за изпита, активен тренинг на различните компоненти на изпита, примерни тестове, коментар на допуснатите грешки и насоки за коригирането им.

Подготовката е индивидуална и полуиндивидуална (малки групи от 2-3 ученика). При достатъчен брой желаещи (минимум 8 курсисти) ще бъдат организирани курсове след февруари 2013.

Цената на индивидуална подготовка за двоен час от 90 минути е 15 лв.

<-- Назад